Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan HMUH Fabricage- en Productontwikkeling Advies

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door HMUH Fabricage- en Productontwikkeling Advies en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel


Inhoud
Nr.Titel voorwaarde
1.Definities
2.Algemeen
3.Gebied van de opdracht, offerte
4.Uitvoering van de opdracht, resultaat
5.Geheimhouding
6.Rechten op resultaten
7.Openbaarmaking
8.Kennisbescherming
9.Prijs en betaling
10.Aansprakelijkheid
11.Bewaring
12.Diversen
13.Geschillen

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
HMUH, wij of een vervoeging daarvan: HMUH Fabricage- en Productontwikkeling Advies, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 23084041.

Onze Klant:
Degene, de natuurlijke persoon, de maatschap, de vennootschap of rechtspersoon die HMUH schriftelijk dan wel mondeling opdracht geeft tot het realiseren van het produkt respektievelijk het leveren van de dienst.

De Opdracht:
De overeenkomst waarbij HMUH zich verbindt jegens onze Klant de door deze opgedragen werkzaamheden, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, te verrichten en waarbij onze Klant zich verbindt de bedongen tegenprestatie te leveren. Iedere opdracht van HMUH is een inspanningsverbintenis.

Het Product:
Hetgeen in de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren: Schriftelijk advies, rapport, berekening, model, concept, vormgeving, begeleiding, mondeling advies, opleiding enzovoort, of een combinatie daarvan.

Terug naar Inhoud

2 Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende leveringen van produkten en diensten van welke aard dan ook tussen HMUH en onze Klant.

In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet bedoeld om HMUH in de gelegenheid te stellen zich te onttrekken aan een behoorlijke uitvoering van enige opdracht. Voorop staat dat alle leveranties en opdrachten naar behoren worden uitgevoerd.

Terug naar Inhoud

3 Gebied van de opdracht, offertes

3.1 Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3.2 Alle mondelinge en schriftelijke offertes, aanbiedingen en prijsopgaven door HMUH zijn vrijblijvend en blijven van kracht gedurende dertig dagen na de offerte datum, tenzij in de offerte anders is vermeld.

3.3 In de offerte wordt aangegeven welke de werkzaamheden van HMUH zullen behelzen en eventueel, indien in de offerte schriftelijk vermeld, waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren: een dienst, schriftelijk advies, rapport, model, enzovoorts.

3.4 De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat onze Klant de door HMUH uitgebrachte offerte bevestigt.

3.5 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en HMUH is met instemming van de Klant begonnen met het uitvoeren van de opdracht dan wordt de Klant geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

3.6 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.7 De Klant zal de door HMUH uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeèn van HMUH uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

3.8 Tenzij zulks uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen, behoort het uitvoeren van recherches naar het bestaan van octrooirechten, modelrechten of auteursrechten van derden, of naar de mogelijkheid van octrooiering, niet tot de opdracht.

Terug naar Inhoud

4 Uitvoering van de opdracht, resultaat

4.1 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de Klant in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt heeft HMUH de plicht zo spoedig mogelijk met de Klant te overleggen. HMUH zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

4.2 Met het aanvaarden van de opdracht verbindt HMUH zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat.

4.3 Indien de opdracht (mede) inhoudt de levering van een stoffelijke zaak, geldt dat met betrekking tot deze stoffelijke zaak door HMUH geen andere garantie wordt gegeven dan in de offerte is beschreven.

4.4 Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op onderzoek aan monsters geldt - behoudens in geval waarin overeengekomen is dat de monsterneming geschiedt onder verantwoordelijkheid van HMUH - dat uitsluitend de Klant de verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, representativiteit, aanduidingen van codes, merk of productnamen en voor de terbeschikkingstelling aan HMUH van de te onderzoeken monsters.

4.5 HMUH is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door de Klant aan HMUH ter beschikking te stellen stoffen of zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en aantallen aan ons ter beschikking zijn gesteld en eventueel vastgestelde betalingen zijn bijgeschreven op een van de bank- of girorekeningen van HMUH. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging zal de in artikel 4.1 genoemde termijn automatisch worden verlengd.

4.6 HMUH zal de Klant op de hoogte stellen van de bij de uitvoering van het werk onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen aanpak en overige bij de uitvoering van het werk blijkende bijzonderheden, welke naar ons oordeel van belang zijn voor de Klant.

4.7 Indien een opdracht wordt toevertrouwd aan HMUH machtigt de Klant HMUH daarmee uitdrukkelijk om, indien en voorzover HMUH dat binnen de door de Klant verstrekte opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, derden voor rekening en risico van HMUH werkzaamheden te laten verrichten.

Terug naar Inhoud

5 Geheimhouding

5.1 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht HMUH zich tot geheimhouding van de naam van de Klant en van het feit dat de opdracht is uitgevoerd, gedurende een periode welke in beginsel eindigt twee jaar na datum van de eindfactuur.

5.2 Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, verplicht HMUH zich tot geheimhouding tot twee jaar na de datum van de eindfactuur van de resultaten van de opdracht, zoals door HMUH aan de Klant verschaft, behoudens voorzover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte keuringen, analyse, meting of recherche.

5.3 Voor gegevens van de Klant waarvan HMUH kennis neemt en die door de Klant uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting voor HMUH.

Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:

a - voor gegevens die reeds in ons bezit zijn op het moment dat de gegevens aan HMUH worden medegedeeld;

b - voor gegevens die van algemene bekendheid zijn of worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van HMUH;

c - voor gegevens die op rechtmatige wijze door HMUH worden verkregen van een derde, dan wel uit ons eigen onderzoek, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens.

5.4 Indien als gevolg van het door de Klant bekend maken van de resultaten van de opdracht misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit HMUH van de verplichting tot geheimhouding in de mate die HMUH redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.

5.5 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is schriftelijke toestemming van de Klant vereist, indien en voorzover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

5.6 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is HMUH gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van opdrachten van derden op het gebied van de opdracht.

Terug naar Inhoud

6 Rechten op resultaten

6.1 Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de opdracht aan HMUH verkrijgt de Klant hiermee het volledige gebruiksrecht van het product. Dit recht van de Klant is exclusief gedurende de periode waarin HMUH overeenkomstig artikel 5.2 tot geheimhouding zijn verplicht, zulks behoudens het bepaalde artikelen 6.2 en 6.3.

6.2 Gedurende de periode waarin HMUH overeenkomstig artikel 5.2 tot geheimhouding is verplicht heeft HMUH het recht de resultaten van de opdracht als bedoeld in artikel 6.1 uitsluitend voor HMUH te gebruiken.

6.3 Na afloop van de periode waarin HMUH overeenkomstig artikel 5.2 tot geheimhouding is verplicht, heeft HMUH het recht de resultaten als bedoeld in artikel 6.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.

6.4 HMUH heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken:

a - de kennis en ervaring bij HMUH aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;

b - buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;

c - rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voorzover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.

6.5 Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken, waarin de opgedragen werkzaamheden conform artikel 3.3 resulteren, komen - onverminderd het bepaalde in artikel 9.8 - toe aan c.q. zijn eigendom van de Klant, behoudens het auteursrecht en/of het modelrecht van HMUH.

Terug naar Inhoud

7 Openbaarmaking

7.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMUH is het de Klant niet toegestaan:

a - een door HMUH uitgebracht rapport geheel te publiceren of op andere wijze openbaar te maken. Onder openbaar maken wordt mede verstaan het ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden;

b - een door HMUH uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin;

c - de naam van HMUH in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door HMUH uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub 7.1b genoemde doeleinden.

7.2 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, en voorzover niet in strijd met het bepaalde in artikelen 5.1 en 5.2, heeft HMUH de vrijheid het product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, inclusief de vermelding van de naam van de Klant.

Terug naar Inhoud

8 Kennisbescherming.

8.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekst, tekening of model en dergelijke ten aanzien van het voorlopige en definitieve produkt alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan HMUH. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen HMUH en de Klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekst, tekening of model en dergelijke, blijven deze rechten bij HMUH.

8.2 Voorzover de uitvoering van de opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten, heeft HMUH het recht op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen, onverlet de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in artikel 5.2. HMUH is verplicht direct en exclusief in onderhandeling te treden met de Klant over overname dan wel exploitatie van de geoctrooieerde resultaten, tenzij de uitvinding strekt tot een uitkomst op het gebied van nijverheid, die niet met het geven van de opdracht werd beoogd.

8.3 De Klant en HMUH zullen elkaar over en weer melden:

a - hun vermoeden dat octrooieerbare informatie is gevonden;

b - het feit dat een octrooiaanvrage wordt ingediend;

c - de inhoud van deze aanvrage.

Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van octrooi-aanvragen alle vereiste medewerking verlenen.

8.4 Indien HMUH niet binnen drie maanden na de melding als bedoeld in artikel 8.3 schriftelijk aan de Klant te kennen heeft gegeven van ons recht als bedoeld in artikel 8.2 gebruik te willen maken, komt dit recht toe aan de Klant.

8.5 Maakt de Klant dan wel HMUH gebruik van zijn/haar rechten uit artikel 8.2 en 8.4 dan verleent de aanvrager/houder van het octrooi indien zijn/haar wederpartij daarom binnen zes maanden na datum van de octrooiaanvrage verzoekt, aan de wederpartij om niet een licentie op grond waarvan partijen rechten kunnen ontlenen overeenkomend met het bepaalde in artikel 6.

Terug naar Inhoud

9 Prijs en betaling

9.1 Is in de offerte een "vaste prijs" opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in de offerte geen "vaste prijs" opgenomen, dan staat tussen de Klant en HMUH vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald op basis van nacalculatie op grond van de bij HMUH gebruikelijke tarieven en methodes. Is in dit laatste geval in de offerte een "richtprijs" opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Voorts is HMUH in dit laatste geval gerechtigd, wanneer tussen de datum van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode is gelegen van één jaar of langer, het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de opdracht telkens per 1 januari te indexeren overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de tarieven van HMUH.

9.2 Voor opdrachten van 7.500,- en hoger met een verwachte looptijd van drie maanden of langer kan HMUH, indien de Klant daarom verzoekt, een limietbedrag aanhouden. Dit ontheft HMUH automatisch van de verplichting tot voortzetting van de werkzaamheden voor zover daardoor meer aan de uitvoering van de opdracht zou worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag.

9.3 Indien geen "vaste prijs" in de offerte is opgenomen en met de opdracht een bedrag van meer dan 7.500,- is gemoeid zal HMUH, indien de Klant daarom verzoekt, de betreffende rekening specificeren.

9.4 Tenzij anders vermeld zijn alle door HMUH vermelde bedragen in offertes en opdrachten exclusief omzetbelasting.

9.5 HMUH behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. De Klant dient deze factureringen te voldoen conform de in artikel 9.6 vastgelegde betalingscondities. HMUH kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

9.6 De Klant is verplicht tot betaling van de rekeningen in Nederlandse munt binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke renten vermeerderd met twee procent als de kosten van invordering, waaronder de buitenrechtelijke incassokosten van 15% van de over de aan HMUH verschuldigde hoofdsom, indien de Klant deze betalingstermijn van eenentwintig dagen overschrijdt.

9.7 Indien de Klant met enige betaling jegens HMUH in gebreke blijft, heeft HMUH het recht de verdere uitvoering van de lopende opdrachten op te schorten of deze voorzover niet uitgevoerd te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Alle rechten op resultaat vervallen daarbij aan HMUH.

9.8 HMUH behoudt zich de eigendomsrechten voor van alle zaken die HMUH in het kader van de opdracht aan de Klant ter beschikking stelt, zoals aantekeningen, werktekeningen, prototypen, ontwerp-schetsen, foto's, dia's en dergelijke, ook in elektronische vorm of computerbestanden, waaronder begrepen de stoffelijke zaken als bedoeld in artikel 6.5, zulks tot het moment waarop het (de) in verband met de opdracht door de Klant verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.

Terug naar Inhoud

10 Aansprakelijkheid

10.1 HMUH is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan HMUH verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van onze verplichtingen. Indien HMUH, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat HMUH uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de Klant tot ten hoogste het bedrag van de prijs die de Klant krachtens artikel 9.1 verschuldigd is.

10.2 Voor schade die de Klant bij toepassing of gebruik van het produkt lijdt, is/zijn HMUH en/of door HMUH bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HMUH en/of aan de zijde van door HMUH bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

10.3 De Klant vrijwaart HMUH en/of door HMUH bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de toepassing van of het gebruik van het produkt door de Klant of door een ander aan wie onze Klant het produkt ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HMUH en/of aan de zijde van door HMUH bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

10.4 In geval door HMUH bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van de Klant en/of op dat van derden, zal/zullen HMUH en/of de door HMUH bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingingen vervat in poortbriefjes en dergelijke, inhoudende gehele of gedeeltelijke beperking van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van de Klant.

10.5 HMUH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de resultaten niet voor octrooiering in aanmerking komen of doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

10.6 HMUH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan ons toegeleverde zaken die door HMUH zijn doorgeleverd aan onze Klant, tenzij en voorzover HMUH die schade kan verhalen op onze leverancier.

10.7 HMUH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het product indien de Klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

10.8 HMUH zal alle door of namens onze Klant ter beschikking gestelde materialen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade, doch neemt geen enkele verantwoording voor, door welke oorzaak dan ook, ontstane directe of indirecte schade.

10.9 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, als gevolg waarvan door onze Klant van HMUH de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd. De Klant heeft alsdan het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

10.10 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen termijn van levering van het produkt met ten minste dertig dagen, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte ervan door enkele verklaring voor de toekomst te ontbinden.

10.11 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Terug naar Inhoud

11 Bewaring

Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders overeengekomen zal HMUH de goederen, waaronder monsters die in verband met de opdracht aan ons ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk, bewaren gedurende twee weken na de datum waarop het produkt is afgeleverd. Eventuele hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de in de offerte vermelde prijs. Indien onze Klant niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde goederen staat het HMUH vrij om passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten die met langere bewaring en/of afvoer zijn gemoeid, komen ten laste van de Klant.

Terug naar Inhoud

12 Diversen

12.1 Indien hetzij onze Klant hetzij HMUH niet voldoet aan enigerlei verplichting uit de overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en de in gebreke zijnde partij dienaangaande gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

12.2 Wanneer onze Klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze alle gemaakte kosten alsmede het totale honorarium dat ons zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, aan HMUH te betalen. Alle rechten op resultaat vervallen daarbij aan HMUH.

12.3 Reclames en klachten, waaronder wordt begrepen alle ontevredenheid over de hoedanigheid van de geleverde goederen, verrichte werkzaamheden of diensten, zijn slechts geldig door schriftelijke mededeling aan HMUH binnen eenentwintig dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werkzaamheden en diensten, tenzij onze Klant aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen. Het in behandeling nemen van reclames of klachten laat de betalingsverplichting onverlet.

12.4 Algemene en bijzondere voorwaarden van onze Klant bindt HMUH niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover HMUH de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden hebben aanvaard.

Terug naar Inhoud

13 Geschillen

13.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar Inhoud


Opgesteld door HMUH Fabricage- en Productontwikkeling Advies
Geert van der Velde